Transparència


Rocamare educació ambiental és una entitat legalment constituïda com a associació sense afany de lucre. Això no obstant, i de manera totalment legal, rocamare té treballadors contractats que cobren un salari, puntualment hi ha treballadors autònoms que facturen la seva feina, i en certs moments algunes persones hi fan feines no remunerades de caràcter voluntari. El fet de cobrar per als serveis que oferim ens permet la professionalització en el sector de l’educació ambiental, i per tant facilita l’alta qualitat de la feina que fem.

Rocamare té els seus propis criteris generals de gestió econòmica i laboral, que resumim en aquest escrit:

– per als tallers que es realitzen en campanyes llargues, durant tot un curs escolar, treballem amb educadors contractats en el regim general de la seguretat social, segons el conveni d’educació en el lleure.

Els ingressos obtinguts es distribueixen de la següent manera: el 50% és el salari net dels educadors. Amb l’altre 50% es cobreix el cost de les assegurances, materials, i gestió de les campanyes.

– per als tallers puntuals, especialment per a públic en general, tant treballem assegurats en el règim general, com mitjançant col·laboradors autònoms.

En aquest cas partim d’un preu mitjà de 5€ per persona i hora de durada del taller. Els materials van a part, ja que varien molt segons el taller, i sòn a preu de cost per als inscrits: rocamare no hi fa benefici.

La distribució dels ingressos de les inscripcions funciona de la següent manera: dos terços del total obtingut són per a l’especialista que ofereix el taller, i l’altre terç queda per a l’entitat. Aquest terç, al seu temps, es torna a dividir en tres, i es reparteix així: un terç per a la feina de gestió, un terç per a despeses fixes (part corresponent de comunicacions, assegurances…) i un terç resta en un fons per a organitzar activitats gratuïtes, que s’ofereixen periòdicament a tots els públics.